تکنیک و علوم انسانی؛گزارشی از آراء داوری اردکانی درباره وضعیت علوم انسانی در ایران – بخش دوم

تکنیک و علوم انسانی تکنیک و علوم انسانی (بخش دوم) پرونده: امکان کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی نویسنده: ع آقائی تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه این گزارش شامل سه بخش است که در بخش نخست آن به نحوۀ اندیشیدن رضا داوری اردکانی درخصوص تجدد و ماهیت تکنیک و علوم انسانی توضیح داده شد. همچنین بخش … ادامه خواندن تکنیک و علوم انسانی؛گزارشی از آراء داوری اردکانی درباره وضعیت علوم انسانی در ایران – بخش دوم