جایگاه علوم اجتماعی و انسانی در افق ۲۰۲۰- بخش اول

علوم اجتماعی و افق‌های نو نگاهی به آخرین برنامه اتحادیه اروپا در زمینه تحقیق، توسعه و فناوری با تأکید بر نقش علوم اجتماعی و انسانی چکیده: این یادداشت به رغم اذعان به اهمیت هر کدام از اولویت های سه گانه افق ۲۰۲۰، یعنی علوم عالی، رهبری صنعتی و جامعه بهتر، تمرکز خود را بر ستون … ادامه خواندن جایگاه علوم اجتماعی و انسانی در افق ۲۰۲۰- بخش اول