صنعت رسانه در گفت‌وگو با علیرضا بختیاری

کسب‌وکار رسانه در گفت‌وگو با مدیر مسئول دنیای اقتصاد نگاه به رسانه، به مثابه صنعت نیست اشاره: گفت‌وگو با علیرضا بختیاری، مدیر مسئول دنیای اقتصاد، از این جهت دارای اهمیت است که دانش‌آموخته علوم انسانی به این مهم بیندیشد که از تلفیق هر یک از رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی با رسانه، چه ظرفیت سترگی … ادامه خواندن صنعت رسانه در گفت‌وگو با علیرضا بختیاری