توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛

«فصلنامۀ علمی-پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی» منتشر شد

یکی از جلوه های کاربردی سازی علوم انسانی، کشف مرزهای این علوم و تداخل این مرزها در علوم، حوزه ها و رشته های دیگر است. «پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی» با طرح و تدوین بیش از ۲۰۰ حوزۀ میان رشته ای مرتبط با علوم انسانی از سال ۱۳۸۴ گام هایی را در این مسیر آغاز کرده است.

انتشار «فصلنامۀ علمی-پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی» از سوی این پژوهشگاه را می توان جزء اقدامات انجام شده در زمینۀ ترویج و غنای علمی تدوین رشته های بین رشته ای محسوب کرد. در این فصلنامه که دارای درجۀ علمی-پژوهشی است، مقالات علمی-تخصصی از سوی پژوهشگران و متخصصان بین رشته ای منتشر می شود.

آخرین شمارۀ «فصلنامۀ علمی-پژوهشی مطالعات میان رشته ای د رعلوم انسانی» در زمستان ۱۳۹۵ منتشر شده است. در این شماره نعمت الله فاضلی و فاطمه کوشکی با عنوان «رشته ای، بینارشته ای و پسارشته ای؛ تغییر الگوهای رشته ای در زبان شناسی»، به شیوه ای شرح حال گونه به چرخش زبانی از مدرنیسم به سوی پسامدرنیسم پرداخته اند و توضیح می دهند دو شـاخۀ اصلـی زبان شناسـی نظـری و کاربـردی در کـدام نگـرش پژوهشـی قرار می گیرند: رشـته ای، بینارشـته ای یا فرارشـته ای؟ به عبـارت دیگـر پژوهش هـای زبان شناسـی در مـورد چیسـت؟

در مقالۀ دوم با عنوان «ابعاد چند عملکردی آموزش فرهنگ: راهکار عملی و مدل آموزش زبان از منظر منظورشناسی و علم شناخت انسان»، سویا کوتلاکی و زری سعیدی روشن می کنند در جهانـی کـه تعـداد افـراد انگلیسـی زبان غیربومـی از تعـداد انگلیسـی زبان های بومـی بیشـتر اسـت، آمـوزش فرهنـگ بایـد اهـداف خـود را گسـترش دهـد و در کنـار کمـک بـه زبان آمـوزان بـرای ایجـاد آ گاهـی و درک مثبـت نسـبت بـه فرهنـگ زبـان هـدف، غایتـی در جهـت ایجـاد و گسـترش درک روشـن از قوانیـن فرهنـگ بومـی فرا گیـران نیـز در نظـر بگیـرد. ایـن تحقیـق بـا نگاهـی بـه مفهـوم و اجـزای »وجهـه» و قواعـد «احتـرام» در فارسـی (ملاحظـه، تواضـع و صمیمیـت) بـر مفهـوم توانـش ارتباطـی و ناکامـی و شکسـت در منظورشناسـی تمرکـز دارد و سـپس الگـو و مدلـی بـرای تحلیـل فرهنـگ ایرانـی ارائـه می کنـد.

«زبان، زنان و دوگانگی گفتمانی در اندیشه سیاسی روسو» عنوان مقالۀ سوم است که در آن سیدخدایار مرتضوی و شهیندخت پاکزاد با استفاده از روش هرمنوتیـک مؤلف محـور کوئنتیـن اسـکینر بـرای موشـکافی و تفسـیر سـه اثر «امیل»، «قرارداد اجتماعی» و «اعترافات» اسـتفاده می کنند تـا قصـد و منظـور روسـو از جایگاه زنان نمایـان شـود. همچنین از مقوله بنـدی مفهومی و نظـری لـوس ایریـگاری، فمینیسـت پسـت مدرن و معتقـد بـه شـیوۀ اسـتثمارگرایانۀ مـردان از زبـان، بـرای تبییـن قضاوت هـای ناعادلانـۀ روسـو بهـره گرفتـه شـده اسـت. در ایـن تحقیـق میان رشـته ای زن، زبـان و اندیشـۀ سیاسـی روسـو دربـارۀ نابرابـری جنسـیتی بـه هـم پیونـد خورده انـد. حاصـل کار اینکـه، روسـو بـا اسـتفاده از زبـان و تحـت تأثیـر عقده هـای روانـی، بـه زنـان موقعیتـی پسـت و دور از شـأن انسـانی آن ها بخشـیده اسـت.

مهدی دهمرده و امیر نعمتی لیمائی در مقاله ای تحت عنوان «جایگاه زبانی و سیر تاریخی تحول زبان های خارجی در ایران» به رواج زبان های خارجی گوناگون در زبان فارسی می پردازند و تلاش می کنند ایـن مطلـب را توضیح دهند که در دوره هـای مختلف تاریـخ ایران کدامیـک از زبان های خارجـی رونـق یافته انـد و هرکـدام از آن هـا در رهگـذر زمـان چـه تحولاتی را به خـود دیده اند. بررسـی مطالعـات تاریخـی، زبان شناسـی و آگاهی هـای موجـود، گونا گونـی و تنـوع چشـمگیر زبان هایـی را کـه در طـول تاریـخ در ایـران کاربـرد یافته انـد، نشـان می دهـد.

مقالۀ پنجم این شماره با عنوان «ارزیابی انتقادی چهار کتاب زبان تخصصی “سمت” در علوم نرم و سخت بر اساس مدل ارزیابی مکدوناف و شاو» که به کوشش جواد غلامی، نگین ثمودی و ژیلا محمدنیا تهیه و نگارش شده است، به ارزیابی علمی میزان کارایی کتاب های زبان تخصصی مؤلفان ایرانی در مقطع دانشگاهی می پردازد  و بدین منظور، با استفاده از مدل ارزیابی مکدوناف و شاو (۲۰۰۳)، وضعیت چهار کتاب آموزش زبان تخصصیِ تدوین یافته توسط سازمان سمت از علوم نرم برای دانشجویان رشته های معماری و مدیریت بیمه، و علوم سخت برای دانشجویان رشته های مهندسی عمران و کامپیوتر را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. این پژوهش به بررسی این کتاب ها از نظر جنبه های ظاهری و محتوایی به منظور استخراج کارایی آموزشی پرداخته است و در انتها برخی پیشنهادها و راهکارهایی عملی برای رفع مشکلات رایج کتاب های درسی انگلیسی با اهداف ویژه ارائه می دهد.

«الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی با بهره مندی از رویکردهای نظری علم مدیریت و ارتباطات» عنوان مقالۀ ششم شمارۀ اخیر «فصلنامۀ علمی-پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی» است که در آن مهدخت بروجردی علوی، محمدمهدی فرقانی و محبوبه رنجبر به ارائـۀ چارچـوب مفهومی الگوی شایسـتگی مدیـران روابط عمومی بـا بهره منـدی از رویکردهـای نظـری علـم مدیریـت و علـم ارتباطـات می پردازد. در این مقاله ابتدا ابعاد، مؤلفه ها و شـاخص ها از الگوهـای شایسـتگی ملـی و بین المللـی و مبانـی نظـری علـم ارتباطـات و روابـط عمومی اسـتخراج و سـپس اعتبـار چارچـوب بـا اسـتفاده از نظـر خبـرگان بررسـی و تأییـد شـده است. با توجـه بـه افزایـش نقـش روابـط عمومی هـا در توانمنـدی ارتباطـی و موفقیـت سـازمان ها، چارچـوب مفهومـی ارائه شـده، ایـن مقالـه می توانـد مـورد اسـتفادۀ مدیـران سـازمان ها قـرار گیـرد.

مقالۀ نهایی این شماره از فصلنامه با عنوان «درآمدی بر الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله در عدالت پژوهی» به قلم رضا اکبری، محمدصادق تراب زادۀ جهرمی و محسن حبیبی به دنبـال طراحـی الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله به عنـوان ابـزاری در تحلیـل گام بـه گام موقعیـت مسـئلۀ عدالـت بوده که ایـن کار را از مسـیر اسـتخراج عناصـر و ابعـاد تحلیلـی از مطالعـات عدالـت به ویـژه نظریه هـای مطـرح عدالـت محقق کرده است. الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله در عدالت پژوهـی شـامل هفـت بُعد اسـت: مبانی فلسـفی، زمینه، بازیگـر، متغیـر موجـد حـق، متعلـق توزیـع، زمـان و نتیجـه. تصمیم گیـران در تحلیـل موقعیـت مسـئله، موضـع خـود را نسـبت بـه عناصـر هریـک از ایـن ابعـاد مشـخص می سـازند. ایـن کار، خودآ گاهـیِ تصمیم گیرنـده و خط مشـی گذار را نسـبت بـه مختصـات مداخلـه بـالا می بـرد. بـا اسـتفاده از الگوریتـم ارائه شـده می تـوان تبییـن کـرد چـه چیـزی، چـه موقـع، مبتنی بـر چـه نگاهـی، در چـه شـرایطی، توسـط چـه کسـی، بـه چـه کسـی، بر پایۀ چـه معیاری و بـرای تحقق کـدام نتیجه، توزیع می شـود یـا بایـد بشـود.

دست رسی به عناوین و اصل مقالات شمارۀ اول از دورۀ نهم «فصلنامۀ علمی-پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی» از اینجا امکان پذیر است.

 

 

 

2+

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

هفده + 19 =