همکاران

 

بردار انسانی نویسندگان

مدیرمسئول و سردبیر: حمید حیدری

جانشین سردبیر و دبیر اجرایی: زهرا عرب

دبیر تحریریه: فاطمه مرتضوی

اعضای تحریریه: تمنا منصوری، طاهره کرمی شعار، سمیه موسوی، صالح صالح نژاد، مرتضی میرحسینی، زهرا نیکنام، مجتبی جوادی، امین فراهانی.

همکار ما شوید…