پیمایش و تحقیق

متنِ حاضر به مرور یافته‌های یک پیمایش در ایالات متحدۀ آمریکا پرداخته است که در آن سنجش افکار عمومی نسبت به نهاد کلیسا، از اهداف اصلی تحقیق بوده است.

نویسنده: کاظم حاجی‌زاده

تخمین زمان مطالعه: ۵ دقیقه


نهادهای ارزش‌گذار در جامعه، برای اثربخشی نیاز به همسویی افکار عمومی با خود دارند. تعیین سیاست‌ها یا انحطاط از برخی اصول، از اثربخشی و کارآیی سیاست‌های این نهادها به طور قابل ملاحظه‌ای کم می‌کند. سنجش افکار عمومی جهت تعدیل، تثبیت یا حذف برخی سیاست‌ها و پیامدهای آن سیاست‌ها از طریق پیمایش‌های مستمر و طولی امکان‌پذیر است. این پیمایش‌ها به سیاست‌گذاران نهادی نشان می‌دهند که چگونه سیاست‌ها یا آسیب‌های ناشی از آن سیاست‌ها، به وجهۀ عمومی نهاد و در نتیجه کاهش قدرت و نفوذ آن نهاد نزد افکار عمومی می‌انجامد.


در نظرسنجی واشنگتن‌پست در مارس ۲۰۰۲، از یک نمونۀ ملی تصادفی (شامل ۱۰۸۶ نفر) از ساکنین ایالات متحدۀ آمریکا دربارۀ دیدگاهشان نسبت به کلیسای کاتولیک و اینکه کلیسا چطور به مسئلۀ کشیش‌ها و سوءاستفادۀ جنسی از کودکان رسیدگی کرده است، سوالاتی پرسیده شد. برخی از این پرسش‌ها عبارت‌اند از:

  • آیا مردم احساس می‌کنند که کلیسا در بحران به سر می‌برد؟
  • مردم چقدر از رهبری کلیسا رضایت دارند؟
  • آیا کشیش‌ها باید اجازه داشته باشند که ازدواج کنند؟
  • آیا کلیسا باید به کشیش‌های خانم اجازۀ فعالیت بدهد؟
  • رسوایی جنسی چه تاثیراتی روی حسن شهرت کلیسا می‌گذارد؟
  • مردم چه اخباری از سوءاستفادۀ جنسی در کلیسای محلشان دارند؟

و الی آخر.

متغیرهای جمعیت‌شناختی مانند جنس، سن، نژاد و تحصیلات نیز در این پیمایش مورد سنجش قرار گرفتند.

در پیمایش مذکور، مجموعا ۷۵ متغیر اندازه‌گیری شده است.گری لنگر (Gary Langer) مدیریت این پروژه را بر عهده داشته است. همان‌طور که در صفحۀ روش شناسی وب‌سایت ABC News (abcnews.go.com) آمده است، نمونه‌ای از خانوارهای ساکن در آمریکای قاره‌ای با روش RDD (Random Digit Dialing) انتخاب شدند تا این اطمینان حاصل گردد که همۀ شماره تلفن‌های لیست‌شده و لیست‌نشده با شانس برابر وارد فرآیند نمونه‌گیری گشته‌اند. تمام پاسخ‌گویان هجده ساله یا بزرگ‌تر بوده‌اند. پاسخ‌گوی انتخاب‌شده، مرد یا زنی در خانواده بود که اخیرترین روز تولد را داشت. در کل نمونه، ۲۳ درصد پاسخ‌گویان را کاتولیک‌ها و ۷۷ درصد دیگر را غیرکاتولیک‌ها تشکیل می‌دهند.

در ادامه به برخی از متغیرهای اصلی این پیمایش و توزیع فراوانی پاسخ‌ها اشاره می‌کنیم.

– روی هم رفته، نگاه مثبتی به کلیسای کاتولیک دارید یا منفی؟

طبقات پاسخ فراوانی نسبی (درصد)
نگاه مثبتی دارم ۵۴٫۶
نگاه منفی دارم ۳۴
نمی‌دانم/ نظری ندارم ۱۱٫۴

– چقدر از نحوۀ رهبری کشیش یا کشیش‌های محله‌تان رضایت دارید؟ (این سوال فقط از کاتولیک‌ها پرسیده شده است).

طبقات پاسخ فراوانی نسبی (درصد)
خیلی راضی‌ام ۵۷٫۱
تا حدی راضی‌ام ۲۸٫۷
تا حدی ناراضی‌ام ۵٫۳
خیلی ناراضی‌ام ۳٫۲
کلیسا نمی‌روم/ کشیش ندارم ۴٫۵
نمی‌دانم/ نظری ندارم ۱٫۲

– چقدر از نحوۀ رهبری اسقف‌تان رضایت دارید؟ (این سوال فقط از کاتولیک‌ها پرسیده شده است).

طبقات پاسخ فراوانی نسبی (درصد)
خیلی راضی‌ام ۴۰٫۲
تا حدی راضی‌ام ۳۶٫۲
تا حدی ناراضی‌ام ۱۱
خیلی ناراضی‌ام ۵٫۷
نمی‌دانم/ نظری ندارم ۶٫۹

– چقدر از نحوۀ رهبری پاپ رضایت دارید؟ (این سوال فقط از کاتولیک‌ها پرسیده شده است).

طبقات پاسخ فراوانی نسبی (درصد)
خیلی راضی‌ام ۴۰٫۹
تا حدی راضی‌ام ۳۸٫۵
تا حدی ناراضی‌ام ۱۳٫۴
خیلی ناراضی‌ام ۴٫۵
نمی‌دانم/ نظری ندارم ۲٫۸

– در حال حاضر، کشیش‌های کاتولیک رم نمی‌توانند ازدواج کنند. شما با این سیاست موافقید یا مخالف؟

طبقات پاسخ فراوانی نسبی (درصد)
موافقم ۲۰٫۶
مخالفم ۶۶٫۳
نمی‌دانم/ نظری ندارم ۱۳٫۱

– در حال حاضر، زنان نمی‌توانند در کلیسای کاتولیک رم کشیش شوند. شما با این سیاست موافقید یا مخالف؟

طبقات پاسخ فراوانی نسبی (درصد)
موافقم ۲۸
مخالفم ۶۴
نمی‌دانم/ نظری ندارم ۸

– به نظرتان پدیدۀ سوءاستفادۀ جنسی از کودکان توسط کشیش‌های کاتولیک چقدر تبدیل به مسئله شده است؟ فکر می‌کنید مسئلۀ بزرگی است که نیاز به توجه فوری دارد، یک مسئلۀ نه چندان فوری است یا این که اصلا مسئلۀ خاصی نیست؟

طبقات پاسخ فراوانی نسبی (درصد)
مسئلۀ بزرگی است ۷۵٫۹
یک مسئلۀ نه چندان فوری است ۱۵٫۷
اصلا مسئلۀ خاصی نیست ۵٫۹
نمی‌دانم/ نظری ندارم ۲٫۵

– آیا ماجرای سوءاستفادۀ جنسی از کودکان توسط کشیش‌های کاتولیک را یک بحران در کلیسا می‌دانید؟

طبقات پاسخ فراوانی نسبی (درصد)
بله این‌طور است ۷۹٫۷
خیر این‌طور نیست ۱۸٫۹
نمی‌دانم/ نظری ندارم ۱٫۴

– نحوۀ رسیدگی کلیسای کاتولیک به مسئلۀ سوءاستفادۀ جنسی از کودکان توسط کشیش‌ها را تایید می‌کنید یا رد؟

طبقات پاسخ فراوانی نسبی (درصد)
کاملا تایید می‌کنم ۵٫۲
تا حدی تایید می‌کنم ۱۴٫۱
کاملا رد می‌کنم ۴۹٫۴
تا حدی رد می‌کنم ۱۷٫۷
نمی‌دانم/ نظری ندارم ۱۳٫۵

– نحوۀ رسیدگی کشیش محله‌تان به مسئلۀ سوءاستفادۀ جنسی از کودکان را تایید می‌کنید یا رد؟

طبقات پاسخ فراوانی نسبی (درصد)
کاملا تایید می‌کنم ۴۵٫۳
تا حدی تایید می‌کنم ۲۲
کاملا رد می‌کنم ۶٫۱
تا حدی رد می‌کنم ۶٫۱
کلیسا نمی‌روم/ کشیش ندارم ۶٫۱
نمی‌دانم/ نظری ندارم ۱۴٫۳

– نحوۀ رسیدگی اسقف‌تان به مسئلۀ سوءاستفادۀ جنسی از کودکان توسط کشیش‌ها را تایید می‌کنید یا رد؟ (این سوال فقط از کاتولیک‌ها پرسیده شده است).

طبقات پاسخ فراوانی نسبی (درصد)
کاملا تایید می‌کنم ۲۹٫۲
تا حدی تایید می‌کنم ۲۵
کاملا رد می‌کنم ۱۵٫۴
تا حدی رد می‌کنم ۱۴٫۲
نمی‌دانم/ نظری ندارم ۱۶٫۳

– نحوۀ رسیدگی رهبران ملی کلیسای کاتولیک به مسئلۀ سوءاستفادۀ جنسی از کودکان توسط کشیش‌ها را تایید می‌کنید یا رد؟ (این سوال فقط از کاتولیک‌ها پرسیده شده است).

طبقات پاسخ فراوانی نسبی (درصد)
کاملا تایید می‌کنم ۱۴٫۲
تا حدی تایید می‌کنم ۲۶٫۳
کاملا رد می‌کنم ۳۰٫۸
تا حدی رد می‌کنم ۲۱٫۵
نمی‌دانم/ نظری ندارم ۷٫۳

– فکر می‌کنید سوءاستفادۀ جنسی از کودکان توسط کشیش‌های کاتولیک چیزی است که غالبا اتفاق می‌افتد؟ (این سوال فقط از کاتولیک‌ها پرسیده شده است).

طبقات پاسخ فراوانی نسبی (درصد)
اغلب اوقات اتفاق می‌افتد ۱۷٫۱
معمولا اتفاق می‌افتد ۳۲٫۸
گاهی اتفاق می‌افتد ۲۱
به ندرت اتفاق می‌افتد ۲۱٫۹
هرگز اتفاق نمی‌افتد ۰٫۲
نمی‌دانم/ نظری ندارم ۶٫۹

– آیا مسئلۀ سوءاستفادۀ جنسی از کودکان توسط کشیش‌ها به حسن شهرت کلی کلیسای کاتولیک در چشم شما آسیب زده است؟

طبقات پاسخ فراوانی نسبی (درصد)
آسیب زده است ۶۹٫۲
آسیب نزده است ۲۸٫۷
نمی‌دانم/ نظری ندارم ۲٫۱

 

0

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

پنج × 1 =