پیمایش اجتماعی یکایک شهروندان – پایش

گردآوره داده و علوم اجتماعی بحثی پیرامون گردآوری نظام‌مند داده‌های اجتماعی در ایران نویسنده: کاظم حاجی‌زاده تخمین زمان مطالعه: ۶دقیقه ادارۀ جوامع پیچیدۀ امروز نیازمند یک مدیریت علمی است. سرعت چشمگیر تغییرات پیچیدگی نظم اجتماعی را مضاعف کرده است. هرگونه سیاست‌گذاری، برای کاهش انواع هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی و بهبود شرایط زندگی، بدون شناخت علمی … ادامه خواندن پیمایش اجتماعی یکایک شهروندان – پایش