صفحه اصلی سیاست‌گذاری عمومی

سیاست‌گذاری عمومی

مسائل اجتماعی و سیاست‌ گذاری به مثابه نقطۀ عزیمت تحقیقات اجتماعی

روش تحقیق سیاست‌ گذاری در همۀ سطوح می‌تواند مولد ایده‌های پژوهشی و سؤالات تحقیق باشد یا حتی به عنوان یک منبع داده استفاده شود. نویسنده: پاتریک...