صفحه اصلی علوم انسانی نو آور علوم انسانی و پزشکی

علوم انسانی و پزشکی

نشست بازخوانی تاریخ آموزش پزشکی در ایران معاصر برگزار می‌شود

به همت انجمن ایرانی تاریخ اجتماعی علم و فناوری؛ تاریخ آموزش پزشکی در ایران معاصر بازخوانی می‌شود سومین نشست تخصصی انجمن ایرانی تاریخ اجتماعی علم و...

اهمیت علوم انسانی کاربردی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی

توانمندسازی دانشجویان  توجه به آموزش مهارت‌های برگرفته از علوم رفتاری و اجتماعی به دانشجویان علوم پزشکی و پیراپزشکی موجب شکل‌گیری تفکر انتقادی و مهارت...

علوم انسانی پزشکی ؛ ضرورت نقش‌آفرینی علوم انسانی و هنر در...

 علوم انسانی پزشکی «هر آنجا که به فن پزشکی ارزش می‌نهند، ارزشمندی انسانیت نیز وجود دارد.»  هیپوکرات پزشک معروف یونان باستان نویسنده: محمدامین فراهانی تخمین زمان مطالعه:...