صفحه اصلی علوم انسانی نو آور علوم انسانی و پزشکی

علوم انسانی و پزشکی

اهمیت علوم انسانی کاربردی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی

توانمندسازی دانشجویان  توجه به آموزش مهارت‌های برگرفته از علوم رفتاری و اجتماعی به دانشجویان علوم پزشکی و پیراپزشکی موجب شکل‌گیری تفکر انتقادی و مهارت...

علوم انسانی پزشکی ؛ ضرورت نقش‌آفرینی علوم انسانی و هنر در...

 علوم انسانی پزشکی «هر آنجا که به فن پزشکی ارزش می‌نهند، ارزشمندی انسانیت نیز وجود دارد.»  هیپوکرات پزشک معروف یونان باستان نویسنده: محمدامین فراهانی تخمین زمان مطالعه:...